GDPR

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

1.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

1.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a pohlaví (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.7.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

            1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

            2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.8.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.9.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).

Správce:                                 SISTERS PRINTING s.r.o.
Účel:                                       marketingové účely (neautomatizované rozhodování)
Shromažďované údaje:           jméno, mailová adresa, pohlaví (kontaktní adresa bude použita pouze pro doručení, nebude využita pro marketingové účely)

Odvolat svůj souhlas můžete využitím kontaktního mailu info@sistersprinting.cz.

Zabezpečení osobních údajů

•           Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky  a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům,    jejich pozměňování či rozšiřování.
•           u našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
•           přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné,       abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče,             zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci          prodávající přímo způsobil.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
•           po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
•           1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
•           po dobu, po kterou je prodávající povinnen jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury       vystavené společností SUN SKI SPORT jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
•           souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho        odvolání.
•           souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let nebo do odvolání
•           komunikace 2 roky
•           soutěže 4 roky

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 1.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ (newsletters) a UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  10.3. Tyto sdělení jsou v souladu s evropským nařízením GDPR dle dobrovolném souhlasu a budou uloženy maximálně 13 měsíců od posledního použití

  12.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Václavská 1085, 53701 Chrudim, adresa elektronické pošty: info@sistersprinting.cz, telefon: 777 730 083